Thăm quan

Giới thiệu & Thăm quan GNOME

Hướng dẫn thăm quan và giới thiệu dành cho GNOME.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 44.0 phát hành vào 20 tháng 3, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Linux
  • Thăm quan
  • Tour