Valuta

Convert between currencies

Valuta is a simple and fast conversion tool, ideal for those who need to convert between different currencies repeatedly. Use it while traveling, budgeting, or anytime else you need to quickly convert between two currencies.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Main screen of the app
Main screen of the application, with coin inversion

Tìm hiểu về chúng tôi

  • Người bảo trì

    Ideve Core

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.3.1 phát hành vào 10 thg 7, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Linux
  • Utility
  • Valuta

Select Language