Video Trimmer

Trim videos quickly

Video Trimmer cuts out a fragment of a video given the start and end timestamps. The video is never re-encoded, so the process is very fast and does not reduce the video quality.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.8.2 phát hành vào 8 thg 10, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • AudioVideo
  • Linux
  • Video
  • Video Trimmer

Select Language