Webfont Kit Generator

Create @font-face kits easily

Webfont Kit Generator is a simple utility that allows you to generate woff, woff2 and the necessary CSS boilerplate from non-web font formats (otf and ttf).

Webfont Kit Generator also includes a tool to Download fonts from Google Fonts for self-hosting.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.1.1 phát hành vào 1 thg 4, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Linux
  • Utility
  • Webfont Kit Generator

Select Language