Workbench

Learn and prototype with GNOME technologies

Workbench goal is to let you experiment with GNOME technologies, no matter if tinkering for the first time or building and testing a GTK user interface.

Among other things, Workbench comes with

 • realtime GTK/CSS preview
 • library of examples
 • JavaScript and Vala support
 • XML and Blueprint for describing user interface
 • syntax highlighting, undo/redo, autosave, session restore
 • code linter and formatter
 • terminal output
 • 1000+ icons

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

 • Người bảo trì

  Sonny Piers

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 44.2 phát hành vào 23 tháng 6, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Blueprint
 • Builder
 • CSS
 • Development
 • GJS
 • IDE
 • JavaScript
 • Linux
 • Vala
 • WebDevelopment
 • Workbench