Metronome

Keep the tempo

Metronome beats the rhythm for you, you simply need to tell it the required time signature and beats per minutes.

You can also tap to let the application guess the required beats per minute.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.1.0 phát hành vào 22 tháng 9, 2021.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.