Generate Two-Factor Codes

Simple application for generating Two-Factor Authentication Codes.

Features:

  • Time-based/Counter-based/Steam methods support
  • SHA-1/SHA-256/SHA-512 algorithms support
  • QR code scanner using a camera or from a screenshot
  • Lock the application with a password
  • Beautiful UI
  • Backup/Restore from/into known applications like FreeOTP+, andOTP

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 4.0.3 phát hành vào 26 tháng 3, 2021.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.