Plots

Simple graph plotting

Plots makes it easy to visualise mathematical formulae. In addition to basic arithmetic operations, it supports trigonometric, hyperbolic, exponential and logarithmic functions, as well as arbitrary sums and products. It can display polar equations, and both implicit and explicit Cartesian equations.

Plots is designed to integrate well with the GNOME desktop and takes advantage of modern hardware using OpenGL.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.8.4 phát hành vào 30 tháng 9, 2022.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.