Dialect

Translate between languages

A translation app for GNOME.

Features:

  • Translation based on an unofficial API for Google Translate
  • Translation based on the LibreTranslate API, allowing you use any instance available online
  • Text to speech
  • Translation history
  • Automatic language detection
  • Clipboard buttons

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.4.1 phát hành vào 20 tháng 10, 2021.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.