Wike

Search and read Wikipedia articles

Wike is a Wikipedia reader for the GNOME Desktop. Provides access to all the content of this online encyclopedia in a native application, with a simpler and distraction-free view of articles.

Features:

  • Open multiple articles in tabs
  • Multiple languages
  • Search suggestions
  • List of recent articles
  • Simple bookmarks management
  • Text search in articles
  • Article table of contents
  • View article in other languages
  • GNOME Shell search integration
  • Light, dark and sepia themes

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.8.3 phát hành vào 3 tháng 3, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.