Curtail

Compress your images

Curtail is an useful image compressor, supporting PNG, JPEG and WEBP file types.

It support both lossless and lossy compression modes with an option to whether keep or not metadata of images.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.3.1 phát hành vào 12 tháng 7, 2022.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.