A drawing application for the GNOME desktop

"Drawing" is a basic image editor, supporting PNG, JPEG and BMP file types.

It allows you to draw or edit pictures with tools such as pencil, line or arc (with various options), selection (cut/copy/paste/drag/…), shapes (rectangle, circle, polygon, …), text insertion, resizing, cropping, rotating, …

Muốn tham gia

Xem giao diện

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.8.5 phát hành vào 4 tháng 12, 2021.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.