A BitTorrent Client

Fragments is an easy to use BitTorrent client for the GNOME desktop environment. It is usable for receiving files using the BitTorrent protocol, which enables you to transmit huge files, like videos or installation images for Linux distributions.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.5 phát hành vào 13 tháng 9, 2020.

Được dịch một ít

Chỉ một phần nhỏ của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.