Fragments

Một trình khách BitTorrent

Fragments là một ứng dụng BitTorrent dễ sử dụng cho môi trường máy tính để bàn GNOME. Nó có thể sử dụng để nhận các tập tin bằng cách sử dụng giao thức BitTorrent, cho phép bạn truyền các tập tin cực lớn, như video hoặc ảnh cài đặt cho các bản phân phối Linux.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 2.0.2 phát hành vào 12 tháng 2, 2022.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.