Health

A health tracking app for the GNOME desktop.

A health tracking app for the GNOME desktop. Health can visualize how many steps you've made daily, your weight development over time and your daily activities.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

  • Người bảo trì

    Rasmus Thomsen

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.93.3 phát hành vào 6 tháng 11, 2021.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.