Tiện ích để cấu hình môi trường máy tính để bàn GNOME

Cài đặt là giao diện chính để cấu hình hệ thống của bạn.

Muốn tham gia

Xem giao diện

GNOME Settings Sound Panel
GNOME Settings Mouse & Touchpad Panel
GNOME Settings Background Panel
GNOME Settings Keyboard Panel

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.