Calls

Make phone and SIP calls

Calls is a simple, elegant phone dialer and call handler for GNOME. It can be used with a cellular modem for plain old telephone calls as well as VoIP calls using the SIP protocol.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

  • Người bảo trì

    Julian Sparber

  • Người bảo trì

    Evangelos Ribeiro Tzaras

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 42.0 phát hành vào 19 tháng 3, 2022.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.