Character map application

Characters is a simple utility application to find and insert unusual characters. It allows you to quickly find the character you are looking for by searching for keywords.

You can also browse characters by categories, such as Punctuation, Pictures, etc.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 41.0 phát hành vào 21 tháng 9, 2021.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.