Protect yourself from data loss

Déjà Dup is a simple backup tool. It hides the complexity of backing up the Right Way (encrypted, off-site, and regular) and uses duplicity as the backend.

  • Support for local, remote, or cloud backup locations such as Google Drive
  • Securely encrypts and compresses your data
  • Incrementally backs up, letting you restore from any particular backup
  • Schedules regular backups
  • Integrates well into your GNOME desktop

Déjà Dup focuses on ease of use and recovering from personal, accidental data loss. If you need a full system backup or an archival program, you may prefer other backup apps.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Hỏi Đáp

Tìm thấy được câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi thường gặp.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 43.1 phát hành vào 5 tháng 1, 2022.

Được dịch một phần

Một phần của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.