Ảnh

Truy cập, tổ chức và chia sẻ ảnh của bạn trên GNOME

Truy cập, tổ chức và chia sẻ ảnh của bạn trên GNOME. Đây là ứng dụng đơn giản thay thế cho các bộ quản lý tập tin khi dùng với ảnh. Tăng cường, xén ảnh và sửa trong nháy mắt. Nó được nối thông lên mây thông qua “Tài khoản GNOME Trực tuyến”.

Bạn có thể:

  • Tìm kiếm một cách tự động tất cả các ảnh của bạn
  • Xem các ảnh nội bộ và trực tuyến mới dùng
  • Truy cập các ảnh trên Facebook hay Flickr của bạn
  • Hiển thị các ảnh trên các TV, máy tính xách tay hay các bộ hiển thị DLNA trong mạng nội bộ của bạn
  • Đặt ảnh làm nền màn hình
  • In các ảnh
  • Chọn các ảnh ưa thích
  • Dễ dàng sửa các bức ảnh của bạn trong ứng dụng, hoặc gửi cho ứng dụng chỉnh sửa ảnh với tính năng đầy đủ khi muốn thay đổi ở mức cao hơn

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 44.0 phát hành vào 6 tháng 3, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.