Podcasts

Listen to your favorite shows

Play, update, and manage your podcasts from a lightweight interface that seamlessly integrates with GNOME. Podcasts can play various audio formats and remember where you stopped listening. You can subscribe to shows via RSS/Atom, iTunes, and Soundcloud links. Subscriptions from other apps can be imported via OPML files.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.5.1 phát hành vào 3 tháng 1, 2022.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.