Polari

Talk to people on IRC

Một trình khách Internet Relay Chat (IRC) cái mà được thiết kế để tích hợp với GNOME; tính đơn giản và giao điện đẹp làm cho bạn chú tâm vào các cuộc đối thoại của mình.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

  • Người bảo trì

    Florian Müllner

    he/him

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 43.0 phát hành vào 29 tháng 9, 2022.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.