Dùng dòng lệnh

Thiết bị cuối GNOME là ứng dụng mô phỏng thiết bị cuối để truy cập môi trường hệ vỏ UNIX cái mà có thể dùng để chạy các chương trình sẵn có trên hệ thống của bạn.

Nó hỗ trợ nhiều hồ sơ, đa thẻ và thực hiện nhiều phím tắt.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.