Text Editor

A Text Editor for GNOME

GNOME Text Editor is a simple text editor focused on a pleasing default experience.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 42.1 phát hành vào 21 tháng 4, 2022.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.