App Icon Preview

Tool for designing applications icons

App Icon Preview is a tool for designing icons which target the GNOME desktop.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 3.2.0 phát hành vào 10 tháng 11, 2022.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.