Contrast

Check contrast between two colors

Contrast checks whether the contrast between two colors meet the WCAG requirements.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.0.5 phát hành vào 16 tháng 1, 2022.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.