Bảng chọn màu sắc

Công cụ Bảng màu

Công cụ để xem bảng màu GNOME theo định nghĩa từ hướng dẫn thiết kế.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 2.0.2 phát hành vào 7 tháng 4, 2022.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.