Trim videos quickly

Video Trimmer cuts out a fragment of a video given the start and end timestamps. The video is never re-encoded, so the process is very fast and does not reduce the video quality.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

  • Người bảo trì

    Ivan Molodetskikh

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.7.0 phát hành vào 8 tháng 12, 2021.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.